Chinese General Chamber of Commerce in Africa


联系信息


非洲中華總商會联系方式:

 

 


 

:  +27 (011) 615 6619

:  +27 (011) 622 5025

 
在较大的地图中查看非洲中華總商會會馆所在地
:  +27 (011) 622 2436
fzs6666@gmail.com
 

fzs6666@gmail.com

   
     
     

 


中国驻南非大使馆联系方式:

 

 

新闻组: +27 (012) 431 6596   文化处: +27 (012) 431 6560  
领事部: +27 (012) 431 6530   科技处: +27 (012) 431 6550  
办公室: +27 (012) 431 6510   教育组: +27 (012) 431 6566  
政治处: +27 (012) 431 6520   警务联络组: +27 (012) 431 6591  南非政府部门联系方式:

 

 

南非财政部 电话: +27 (012) 315 5111   南非统计局 电话: +27 (012) 310 8911
  传真: +27 (012) 315 5234     传真: +27 (012) 310 8500
  网址: www.treasury.gov.za     网址: www.statssa.gov.za
             
南非税务局 电话: +27 (012) 422 4000   南非贸工部 电话: 0861 843 384
  传真: +27 (012) 422 6848     传真: +27 (012) 394 9500
  网址: www.sars.gov.za     网址: www.dti.gov.za律师事务所:

 

 

孙氏律师事务所 电话: +27 (011) 327 1688 / 1588    
  传真: +27 (011) 327 1188        
             
魯氏律师事务所 电话: +27 (011) 883 9801        
  传真: +27 (011) 883 8685        
             
Deloitte & Touche 电话: +27 (011) 806 5000        
  传真: +27 (011) 209 6353        
  网址: www.deloitte.co.za        
             
Webber Wentzel Bowens 电话: +27 (011) 530 5000        
  传真: +27 (011) 530 5111        
  网址: www.wwb.co.za